Zasady udostępniania informacji

  Zasady udostępniania informacji

  Zasady udostępniania informacji

  Klauzula informacyjna IAS w Kielcach stosowana przy udostępnianiu informacji publicznej (link otwiera dokument w nowym oknie, plik pdf) - stosuje się o 25 maja 2018 r.

  Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu skarbowego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej są udostępnione na wniosek. Wniosek należy przesłać na adres poczty elektronicznej urzędu lub listownie.

  W celu uzyskania informacji z zakresu działania urzędu skarbowego można skorzystać z wzoru wniosku.

  Urząd skarbowy udostępnia informację na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w poniższych przepisach:

  • Ustawa  Ordynacja podatkowa,
  • Ustawa o ochronie informacji niejawnych,
  • Ustawa o ochronie danych osobowych,
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej,
  • Zarządzenia Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach (załącznik nr 3: instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach skarbowych).

  Udostępnienie informacji na wniosek następuje, co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

  W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd skarbowy powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

  W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udostępnienie informacji publicznej zgodnie ze złożonym wnioskiem z powodu ograniczonych środków technicznych, urząd skarbowy powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji wskazując jednocześnie sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona.

  Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone.

  Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez urząd następuje w drodze decyzji.

  Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek zostaną poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji, urząd skarbowy może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku urząd skarbowy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.

  Jeżeli informacja może być udostępniona niezwłocznie, jest ona udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

   

  Ponowne wykorzystywanie informacji

  Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego następuje na podstawie ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

  Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jest poinformowanie o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji.

  Informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, w przypadkach o których mowa w art. 21 ust. 1 cyt. ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego - np. informacje, które nie zostały udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej - udostępniane są na wniosek. Wówczas warunki ponownego wykorzystywania informacji określane są indywidualnie. Rozpatrzenie wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni wnioskodawca zostanie powiadomiony w tym terminie o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
  Wnioskodawca, do którego zobowiązany (podmiot sektora publicznego) skierował ofertę, o której mowa w ust.1 pkt 3 ustawy, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany rozstrzyga w drodze decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

  Zobowiązany może odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji odmawiającej wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz w przypadku decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi w terminie 30 dni, na decyzję wydaną w następstwie rozpatrzenia odwołania, za pośrednictwem organu, który ją wydał.

   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.12.2015 Data publikacji: 14.12.2015 11:25 Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2021 10:31
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Osoba publikująca: Małgorzata Erdenberger Osoba modyfikująca: Anna Stępień
  Rejestr zmian