«Powrót

Tryb działania i podstawy prawne

Tryb działania i podstawy prawne

Tryb działania i podstawy prawne

Tryb działania Izby Administracji Skarbowej / Dyrektora Izby Administracji Skarbowej oraz Urzędu Skarbowego / Naczelnika Urzędu Skarbowego określają następujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 • Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
 • Ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe,
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych,
 • Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
 • Ustawa z dnia 19 marca 2004 r.  Prawo celne.

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 06.03.2017 Data publikacji: 06.03.2017 12:19 Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2021 14:40
Autor: Joanna Kępa Osoba publikująca: Joanna Kępa Osoba modyfikująca: Anna Stępień
Rejestr zmian