Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  W Izbie Administracji Skarbowej w Kielcach prowadzone są następujące rejestry i archiwa:

  • Rejestr biegłych skarbowych

  Rejestr biegłych skarbowych w Izbie Administracji Skarbowej w Kielcach prowadzi komórka egzekucji administracyjnej. Rejestr udostępniany jest na prośbę zainteresowanego podmiotu w Izbie Administracji Skarbowej w Kielcach, ul. Witosa  78B, w pok.14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

  • Rejestr pism i spraw

  Wszelkie czynności związane z rejestrowaniem, ewidencjonowaniem i archiwizowaniem dokumentów są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz regulacje wewnętrzne.

  • Ewidencja skarg wnoszonych do WSA i NSA

  • Rejestr skarg i wniosków

  • Archiwum zakładowe wraz z magazynami w poszczególnych urzędach skarbowych, urzędzie celno-skarbowym i oddziałach celnych.

  Prowadzenie archiwum zakładowego Izby Administracji Skarbowej w Kielcach należy do zakresu działania Wydziału Archiwum. W archiwum wyznaczeni pracownicy dokonują udostępnienia przechowywanej dokumentacji na wniosek zainteresowanego podmiotu za zgodą Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.
  Udostępnienie dokumentacji do celów naukowo-badawczych odbywa się, o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli, zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Udostępnienie danych zawartych w rejestrach publicznych następuje na wniosek złożony w formie pisemnej lub elektronicznej, wyłącznie po wskazaniu zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji oraz zobowiązaniu podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.

  Prowadzenie rejestrów i archiwum w Izbie Administracji Skarbowej w Kielcach regulują:

  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1642 z późn. zm.).
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych (Dz. Urz. MRiF z 2017, poz.44),
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 742).
  • Ustawa z dnia 26 stycznia1984 r. Prawo prasowe (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1914).
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 29).
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1427 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r.,  poz. 1325 z późn. zm.).
  • Zarządzenie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.

   

   

  Stan prawny na dzień 13.01.2021r.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 01.03.2017 10:49 Data ostatniej modyfikacji: 02.04.2021 10:51
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach Osoba publikująca: Małgorzata Erdenberger Osoba modyfikująca: Joanna Kępa
  Rejestr zmian