Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach przyjmuje klientów w sprawach wymagających wyjaśnień i uzgodnień w:

  • poniedziałek: 8.00 – 18.00
  • wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.00

   

  Dla klientów Urzędu opracowano karty informacyjne, opisujące sposób załatwienia poszczególnych rodzajów spraw oraz wnioski ułatwiające załatwienie konkretnej sprawy, które są dostępne w urzędzie.

  Dokumenty nadane za pośrednictwem poczty lub innych podmiotów świadczących usługi poczty kurierskiej przyjmowane są przez kancelarię ogólną Urzędu (pokój nr 527- piętro  nr V ).

  Dokumenty składane przez podatników przyjmowane są w kancelarii pokój nr 527.

   

  Skargi i wnioski:


  Klienci w sprawie skarg i wniosków przyjmowani są przez Naczelnika Urzędu (sekretariat – pokój 507 – V piętro):

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 14.00.

  Isnieje również możliwośc ustalenia dogodnego dla klientów terminu przyjęcia w sprawach skarg i wniosków w innych godzinach niż wskazane, po uprzednim uzgodnieniu.
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego - Dział VIII (Skargi i wnioski) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną (email, ePUAP), powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek.

  Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1).

   

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

   

  Wszystkie sprawy można rozpocząć poprzez złożenie wniosku do Urzędu wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).

  Przekazanie dokumentu odbywa sie poprzez platformę ePUAP.