Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Urząd Skarbowy prowadzi następujące rejestry:

  • Rejestr pism i spraw; wszelkie czynności związane z rejestrowaniem, ewidencjonowaniem i archiwizowaniem dokumentów są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz regulacje wewnętrzne.
  • Ewidencja korespondencji zastrzeżonej oraz z klauzulą „tajemnica skarbowa". Dane z akt prowadzonych spraw – dotyczy to również rejestrów i ewidencji wymienionych poniżej - są udostępniane na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej i Kodeksie postępowania administracyjnego.
  • Rejestry pism/spraw wpływających do Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej ewidencjonowane są zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
  • Rejestry spraw załatwianych przez Urząd Skarbowy w Kazimierzy Wielkiej ewidencjonowane są zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
  • Ewidencję odwołań od decyzji wnoszonych za pośrednictwem NUS do DIS.
  • Rejestr skarg i wniosków, który – ze względu na fakt, iż zawiera dane osobowe skarżących i wnioskodawców – nie podlega udostępnieniu.
  • Składnica akt - udostępnianie dokumentacji ze składnicy akt osobom spoza Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej odbywa się za zgodą Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach lub osoby przez niego upoważnionej w pomieszczeniu biurowym do tego celu przeznaczonym w obecności pracownika prowadzącego składnice akt.
  • Rejestr zastawów skarbowych.
  • Rejestr identyfikacji podatników.