Centrum obsługi

  Centrum obsługi

  Centrum obsługi

  Przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy o administracji podatkowej.

  W dniu 24 grudnia 2015 r.  ogłoszona została ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw 2015 poz. 2184). Nowelizacja ustawy zakłada przesunięcie terminu wejście w życie części artykułów ustawy o administracji podatkowej z dniem 1 lipca 2016 r. Więcej informacji w komunikacie MInisterstwa Finansów - link otwiera nowe okno w innym serwisie.

  Od 1 września 2015 r. Administracja Podatkowa uruchomiła pierwsze centra obsługi, dzięki którym podatnicy mogą załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie skarbowym, ale także w wybranych miejscach na terenie kraju. Ponadto w centrach, oprócz spraw podatkowych, będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy.

  Pliki do pobrania

  Zakres usług świadczonych w centrach obsługi

   

  Zakres usług świadczonych w centrach obsługi w obszarze Administracji Podatkowej:

  • przyjmowanie podań i deklaracji,
  • wydawanie zaświadczeń
  • udzielanie wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą (pomoc przy elektronicznym wypełnieniu wniosku o wpis do CEIDG).

  Powyższe usługi świadczone będą niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika urzędu skarbowego.

  Wnioski:

  Zakres usług świadczonych w centrach obsługi w obszarze ZUS

  W centrach obsługi zgodnie z ustawą o administracji podatkowej będą przyjmowane deklaracje i zgłoszenia, o których mowa  w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121), art. 77 ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.).

  Zakres usług świadczonych w centrach obsługi w obszarze akcyzy:

  W centrach obsługi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz z art. 54, będą przyjmowane  deklaracje określone w art. 24c ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., ze zm.) W związku z powyższym do zadań centrum obsługi należeć będzie, między innymi:

  • pomoc podatnikom w prawidłowym wypełnianiu składanych deklaracji podatku akcyzowego,
  • przyjmowanie składanych przez podatników deklaracji,
  • umożliwienie pobierania potwierdzenia zapłaty akcyzy na terytorium kraju z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego od samochodów osobowych.
  Rejestr zmian