Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Urząd Skarbowy prowadzi następujące rejestry:

  • rejestr pism i spraw: czynności związane z rejestrowaniem, ewidencjonowaniem i archiwizowaniem dokumentów dokonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi. Urząd prowadzi ewidencję korespondencji zastrzeżonej i z klauzulą „tajemnica skarbowa";
  • ewidencje spraw załatwianych - zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
  • ewidencje pism przychodzących - zgodnie z JRWA;
  • rejestr odwołań od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego do Dyrektora Izby Skarbowej;
  • rejestr skarg i wniosków;
  • archiwum zakładowe.