Obsługa JPK_VAT

  Obsługa JPK_VAT

  Obsługa JPK_VAT

  Koordynator

  Agata Góralska  tel 41 36 47 322

  e-mail: agata.goralska@mf.gov.pl

   

  Zastępca koordynatora

  Sebastian Kaleta  tel 36 47 318

  e-mail: sebastian.kaleta@mf.gov.pl

   

  Dariusz Środoń tel 36 47 322

  e-mail: dariusz.srodon@mf.gov.pl

  Rejestr zmian