Obsługa JPK_VAT

  Obsługa JPK_VAT

  Obsługa JPK_VAT

  Koordynator:

  Agata Góralska

  tel. 41 36 47 322

  e-mail: agata.goralska@mf.gov.pl

  Zastępca koordynatora:

  Sebastian Kaleta

  tel. 41 36 47 322

  e-mail: sebastian.kaleta@mf.gov.pl

  Anna Janus

  tel. 41 36 47 323

  e-mail: anna.janus@mf.gov.pl

  Małgorzata Biernat

  tel. 41 36 47 321

  e-mail: malgorzata.biernat2@mf.gov.pl

  Rejestr zmian