Zasady etyki

  Zasady etyki

  Zasady etyki

  Zasady etyki służby cywilnej

  Standardy etyczne dla członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Krajowej Administracji Skarbowej wyznacza Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (link otwiera nowe okno w innym serwisie), wydane na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

  Akt ten ustanawia zasady służby cywilnej (§ 1 zarządzenia), rozumiane jako reguły prawidłowego funkcjonowania tej służby, oraz nacechowane aksjologicznie zasady etyki korpusu służby cywilnej (§ 13 zarządzenia).

  Zasady etyki korpusu służby cywilnej uszczegóławiają normy etyki ogólnej, mają umocowanie w konstytucyjnym systemie wartości i są odpowiedzią na społeczne oczekiwania wobec zawodowych urzędników. Korespondują zarazem z misją służby cywilnej, rozumianą jako konieczność zapewnienia zawodowego, rzetelnego bezstronnego i politycznie neutralnego  wykonywania zadań państwa (art. 1 ustawy o służbie cywilnej).

  Sformułowane w zarządzeniu zasady etyczne korpusu służby cywilnej stanowią filar etosu cywilnej służby publicznej. Tworzą (nienazwany literalnie) kodeks etyczny, promujący wartości reprezentatywne i wspólne dla całej służby cywilnej oraz wyznaczają kanon etycznego postępowania zawodowego urzędnika.

  W zarządzeniu zawarto także dyrektywy interpretacyjne odnoszące się do sposobu  przestrzegania zasad, poprzez wskazanie w sposób ogólny i przykładowy realizacji każdej  zasady w sferze właściwego/ powinnego zachowania się członka korpusu służby cywilnej podczas wykonywania obowiązków służbowych oraz aktywności w sferze pozazawodowej.

  ZASADY ETYKI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

  • zasada godnego zachowania
  • zasada służby publicznej
  • zasada lojalności
  • zasada neutralności politycznej
  • zasada bezstronności
  • zasada rzetelności

  ZASADY SŁUŻBY CYWILNEJ

  • zasada legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej
  • zasada ochrony praw człowieka i obywatela
  • zasada i bezinteresowności
  • zasada jawności i przejrzystości
  • zasada dochowania tajemnicy ustawowo chronionej
  • zasada profesjonalizmu
  • zasada odpowiedzialności za działania lub zaniechanie działania
  • zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi
  • zasada otwartości i konkurencyjności naboru

  Zasady etyki korpusu służby cywilnej (plik PDF 433KB)

  Zasady etyki funcjonariuszy Słuzby Celno-Skarbowej

  W dniu 4 stycznia 2019 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej podpisał Zarządzenie nr 1 w sprawie Zasad etyki funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej, które weszło w życie z dniem podpisania.

  W uzasadnieniu ww. zarządzenia wskazano, że wprowadzane zasady etyki określają reprezentatywne, cenione i uwspólnione wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej na rzecz realizacji interesu publicznego. Umożliwią właściwą współpracę wszystkich zatrudnionych i pełniących służbę, wskazują kierunek rozwoju etycznego organizacji, stanowią podstawę tożsamości Służby oraz wzmacniają  postawy etyczne funkcjonariuszy, także w warunkach wystąpienia dylematów etycznych. Uwspólnione zasady etyki korespondują z treścią ślubowania funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej, określonego w art. 159 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zarządzenie nr 1 Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie Zasad etyki funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej (link otwiera dokument w nowym oknie) .pdf (797 KB)

  Dbając o dobro Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze doniosłość realizowanych zadań i odpowiedzialność wynikającą z pełnienia misji publicznej:

  Wskazuje się wartości najważniejsze dla Służby Celno-Skarbowej i zasady etyczne służące ich realizacji.

  1. PRAWORZĄDNOŚĆ – funkcjonariusz działa na podstawie przepisów i w granicach prawa. Realizując tę wartość funkcjonariusz w szczególności:
  • zna i stosuje obowiązujące przepisy prawa,
  • kieruje się interesem publicznym i słusznym interesem strony.
  1. UCZCIWOŚĆ  - funkcjonariusz postępuje zgodnie z regułami prawnymi, społecznymi i etycznymi.Realizując tę wartość funkcjonariusz w szczególności:
  • bezwzględnie wystrzega się zachowań korupcyjnych,
  • nie dopuszcza do konfliktu interesów,
  • nie wykorzystuje zajmowanego stanowiska do osiągania nienależnych korzyści.
  1. PROFESJONALIZM - funkcjonariusz postępuje zgodnie z najwyższymi standardami  pełnienia służby. Realizując tę wartość funkcjonariusz w szczególności:
  • rzetelnie i efektywnie wykonuje powierzone zadania,
  • identyfikuje się z organizacją,
  • systematycznie podnosi kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
  • przestrzega zasad kultury osobistej, jest zdyscyplinowany i schludny.
  1. GODNOŚĆ – funkcjonariusz  szanuje godność ludzką oraz przestrzega i chroni prawa człowieka. Realizując tę wartość funkcjonariusz w szczególności:
  • szanuje godność każdego człowieka,
  • wyklucza wszelkie uprzedzenia,
  • dba o zachowanie neutralności politycznej;
  • w czasie służby i poza nią postępuje w sposób budujący prestiż służby i dobre imię funkcjonariuszy;
  1. WSPÓŁPRACA – funkcjonariusz współdziała przy realizacji zadań i osiąganiu celów organizacji. Realizując tę wartość funkcjonariusz w szczególności:
  • angażuje się w pracę zespołową,
  • uczestniczy w rozwiązywaniu problemów organizacji,
  • dzieli się wiedzą i doświadczeniem,
  • szanuje odmienność poglądów,
  • bierze odpowiedzialność za wyniki pracy własnej i zespołu,
  • dba o relacje i dobrą atmosferę w zespole.
  1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ – funkcjonariusz podejmuje decyzje mając świadomość konsekwencji własnego działania lub zaniechania, Realizując tę wartość funkcjonariusz w szczególności:
  • należycie wypełnia obowiązki,
  • jest gotowy do ponoszenia konsekwencji swoich decyzji, działań i zaniechań,
  • przewiduje skutki własnych działań i zaniechań.
  1. BEZSTRONNOŚĆ – wykonując obowiązki służbowe funkcjonariusz jednakowo traktuje podmioty w tej samej sytuacji prawnej. Realizując tę wartość funkcjonariusz w szczególności:
  • zachowuje obiektywizm,
  • unika preferencji oraz osobistych przekonań i wpływu innych osób;
  • nie dopuszcza do konfliktu interesów, nie daje podstaw do podejrzeń o stronniczość lub interesowność;

  Funkcjonariusz powinien ponadto:

  • stosować środki przymusu bezpośredniego i używać broni palnej zachowując szczególną rozwagę i przestrzegając praw człowieka;
  • pamiętać, że noszenie munduru obliguje do godnego zachowania w służbie i poza nią.

  Zasady etyki funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (plik PDF 391KB)