«Powrót

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 105, 25-324 Kielce (nr tel. /41/  36-42-613 adres e-mail: ias.kielce@mf.gov.pl)
 2. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister właściwy do spraw finansów publicznych, ul. Świętokrzyska 12, 00 - 916 Warszawa, tel. (22) 694 55 55, e-mail kancelaria@mf.gov.pl
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod.kielce@mf.gov.pl.
 4.  Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowią obowiązujące przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz  ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach w związku z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów  prawa, o których mowa w pkt 4, związanych z rozpatrzeniem wniesionej przez Panią/Pana skargi, wniosku lub petycji.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Ministerstwo Finansów; Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Centrum Informatyki Resortu Finansów, organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez IAS w Kielcach w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4, a następnie, stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w  sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 5, wynika z obowiązujących przepisów prawa wskazanych w pkt 4. W przypadku braku podania danych skarga, wniosek lub petycja może nie podlegać rozpatrzeniu.
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 •  prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.

 11.  Przysługuje Pani/Panu prawo także wniesienia skargi do organu   nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.