«Powrót

Petycje

Petycje

Petycje

1.  Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

2.  Przedmiot petycji:
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

3.  Sposób składania petycji:
Petycję można złożyć w następujący sposób:

 • przesłać listownie,
 • przesłać faksem,
 • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP,
 • złożyć w formie pisemnej bezpośrednio w Izbie Administracji Skarbowej w Kielcach w godzinach pracy Izby.

Petycji nie można złożyć telefonicznie.

4.  Wymogi formalne petycji:
Petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów, oznaczenie adresata petycji, wskazanie przedmiotu petycji,
 • jeżeli petycja składana jest w formie pisemnej – podpis podmiotu wnoszącego petycję albo podpis osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję (w przypadku gdy podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów),
 • jeżeli petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

5.  Składanie petycji w interesie podmiotu trzeciego:
Petycja może być składana w interesie podmiotu trzeciego za jego zgodą.

W takim przypadku petycja powinna dodatkowo zawierać, oprócz spełnienia wymagań wymienionych w pkt 4:

 • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu trzeciego,
 • miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu trzeciego,
 • adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu trzeciego,
 • zgodę podmiotu trzeciego wyrażoną w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

6.  Uwagi:
O tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.
Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 07.03.2017 Data publikacji: 07.03.2017 12:41 Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2021 14:54
Autor: Joanna Kępa Osoba publikująca: Joanna Kępa Osoba modyfikująca: Anna Stępień
Rejestr zmian