Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności przepisy następujących aktów prawnych:
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.),
  • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych,
  • Zarządzenie Nr 3 Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie prowadzenia rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz.Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz.7),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46),
  • Regulamin organizacyjny organu.

  Terminowość załatwiania spraw regulują przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, a w szczególności art. 139. Zgodnie z jego brzmieniem załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
  Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę, lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie. (art. 139 § 2).
  W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 § 1 Op). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 § 4 Op).
  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu wyższego stopnia (art. 141 §1 Op). Postępowanie wszczynane jest na wniosek strony lub z urzędu. Przy postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu pierwszej instancji, który tę decyzję wydał.
  Sprawy załatwiane są w formie pisemnej.
  Uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin organizacyjny organu.

  Stan prawny na dzień 10.07.2019 r.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.03.2017 Data publikacji: 06.03.2017 12:43 Data ostatniej modyfikacji: 18.06.2020 10:07
  Autor: Joanna Kępa Osoba publikująca: Joanna Kępa Osoba modyfikująca: Agnieszka Kisiel
  Rejestr zmian