Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Kielcach

Klauzula informacyjna

Izby Administracji Skarbowej w Kielcach

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Kielcach, w tym urzędy skarbowe województwa świętokrzyskiego oraz Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach (dalej: IAS w Kielcach), oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 105. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować w następujący sposób:

 • pisemnie: Izba Administracji Skarbowej w Kielcach, ul. Sandomierska 105,25-324 Kielce;
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, której adres dostępny jest na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.swietokrzyskie.kas.gov.pl w zakładce Kontakt - Dane teleadresowe;
 • pocztą elektroniczną  na adres:ias.kielce@mf.gov.pl;
 • telefonicznie: (41) 36-42-613.

2. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister właściwy do spraw Finansów Publicznych,ul. Świętokrzyska 12, 00 - 916 Warszawa, tel. (22) 694 55 55, e-mail kancelaria@mf.gov.pl

3. W IAS w Kielcach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.kielce@mf.gov.pl.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).  Przetwarzaniedanych osobowych odbywa się w szczególności w celach określonych w  art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, (dalej: ustawa o KAS).

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • Ministerstwo Finansów;
 • Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
 • Policja, Prokuratura, sądy;
 • ABW, CBA, CBŚ, MOPR, itp.;
 • inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzaneprzez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów (ustawaz dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych.

7. W związku z przetwarzaniem przez IAS w Kielcach, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, jeśli są błędne lub nieaktualne;
 • usunięcia danych, na zasadach określonych w  art. 17 RODO - w przypadkach, w których IAS w Kielcach przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których IAS w Kielcach posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Kielcach Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 4, wynika z obowiązujących przepisów prawa wskazanych w pkt 4.

10. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez IAS w Kielcach na mocy obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 47c ustawy o KAS. Dotyczy to poniższych przypadków:

 •  prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk pozostających we właściwości KAS;
 • dokonywanie analizy ryzyka, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 i 12a ustawy o KAS, może polegać na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych lub na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, wywołującym skutki prawne wobec osoby profilowanej lub której dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Konsekwencją dokonanej oceny jest automatyczne zakwalifikowanie do grup ryzyka i może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych przepisami prawa.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA

IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACH - DODO

 

W związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, dalej: DODO, zgodnie z  art. 22 ust. 1 DODO, informujemy, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 105, 25-324 Kielce (nr tel. (41) 36-42-613, adres e-mail: ias.kielce@mf.gov.pl).

2.      W IAS w Kielcach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.kielce@mf.gov.pl

3.      W Izbie Administracji Skarbowej w Kielcach dane osobowe przetwarzane są w celu realizowania zadań oraz wykonywania czynności, o których mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych.

4.      W przypadku naruszenia Pani/Pana praw w wyniku przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.

5.      Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • sprostowania lub usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach .